Voorwaarden voor identiteitsontwikkeling

De verantwoordelijkheid voor de vormgeving en ontwikkeling van de identiteit van de school ligt bij de hele schoolgemeenschap. Iedere speler binnen de school heeft hierin een eigen rol. Identiteitsontwikkeling is een inspanningsverplichting van iedereen die op school werkt.

Vanuit de grondslag van de school berust bij de schoolleiding de eerste verantwoordelijkheid voor het stellen van kaders. Vanuit de schoolleiding dient dan ook een stimulerende en voorwaardenscheppende impuls uit te gaan.

Het aannamebeleid is een van de manieren om te werken aan identiteitsontwikkeling. Natuurlijk kijkt de schoolleiding allereerst naar de bevoegdheid van de nieuwe docent, zijn bekwaamheid en zijn beroepsopvattingen. Uiteraard hoort hierbij zijn vermogen een professionele bijdrage te leveren aan het pedagogische en didactische klimaat op de school. Maar ook de vraag of de nieuwe docent past bij de visie van de school is aan de orde.

Daarnaast kan de schoolleiding rond identiteitsontwikkeling studiedagen organiseren, sprekers uitnodigen en docenten stimuleren en faciliteren om cursussen en studiedagen te volgen.

Een belangrijke factor in identiteitsontwikkeling is het vak godsdienst/levensbeschouwing. Met het oog op de identiteitsontwikkeling dient de schoolleiding dit vak te beschermen. Het verdient aanbeveling een moderator/schoolpastor aan te stellen, eventueel in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk en de vertrouwensgroep.

Maar meer nog dan deze randvoorwaarden dient een voorbeeldrol uit te gaan van de schoolleiding. Inspirerende personen leiden tot inspirerende praktijken.

Een goede en professionele docent heeft ook een voorbeeldfunctie ten aanzien van zijn collega’s en leerlingen. Hij zal vanuit de identiteit van de school meewerken aan de ontwikkeling van een veilige werkomgeving in groep of klas en houvast en structuur bieden aan leerlingen om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. bonaventura.aob.nl / www.cvho.aob.nl

Een goede school die werk maakt van identiteit zal ook op een professionele manier communiceren met ouders (www.oudersonderwijs.nl/ / www.ouders.net) en andere betrokkenen.