Identiteit

Onder identiteit verstaan we het eigene van de school of dat wat een school bijzonder/uniek maakt. Identiteit is wat een school tot déze specifieke school maakt. Identiteit is datgene wat samenbindt en onderscheidt:

Iedere school heeft een eigen gezicht.

In het geval van rk en pc scholen speelt de levensbeschouwelijke dimensie vaak een speciale rol in de vormgeving van de totale identiteit van de school. De levensbeschouwelijke dimensie wordt veelal onderscheiden van de pedagogische en onderwijskundige dimensie, maar de drie dimensies grijpen bij voorkeur op elkaar in. Samen brengen ze het eigene van een school in beeld. De identiteit van de school is iets anders dan de grondslag. De grondslag van een school ligt vast in statuten en de schoolgids, de identiteit is dynamisch. Deze verandert voortdurend onder invloed van alle betrokkenen bij een school. Sommigen spreken ook wel over de schoolcultuur. Door regelmatig over de identiteit in gesprek te gaan kan een schoolteam de identiteit bewust vormgeven (www.verus.nl. Daarbij is de grondslag het richtsnoer voor het gesprek en het handelen.

Gelet op de snelle veranderingen in de maatschappij verdient het dus aanbeveling om structureel over de vormgeving van identiteit te spreken en dit niet te beperken tot een enkele studiedag in de zoveel jaar. Ook waar sommige visies elkaar lijken tegen te spreken, kan door de dialoog over identiteit het bewustzijn over identiteit groeien en bewegen naar meer gezamenlijkheid.

Iedereen die bij de school betrokken is kan een bijdrage leveren aan de vormgeving van de identiteit. Dit betekent een bijzondere verantwoordelijkheid voor bestuur, schoolleiding, maar ook voor docenten, het onderwijsondersteunend personeel, de leerlingen en de ouders.

De identiteit van de school komt ook duidelijk naar voren in de aandacht voor de individuele ontwikkeling van de leerling tot (vol)waardig lid van onze maatschappij. Vanuit deze gedachte wordt de schoolomgeving gezien als een soort leefgemeenschap - een leefomgeving - waarin met zorg en aandacht voor normen en waarden de leerling wordt voorbereid op zijn toekomstig functioneren als burger. www.aob.nl/default.aspx?id=95&article=47054: cd-rom De religieuze cultuur van de schoolomgeving + webquests over identiteit binnen vakken en leergebieden).

In onze samenleving is het belangrijk dat scholen een duidelijk en herkenbaar profiel hebben. Zo kunnen ouders (www.nko.nl / www.ouders.net) en leerlingen kiezen welke school het beste bij hun uitgangspunten past.