Identiteit in de vakkenlijn

De identiteit, het eigene van de school, kan ook een rol spelen in een deel van de inhoud van de vakken. Je kunt je als docent afvragen wat je in je vak aan de orde kunt stellen of accentueren vanwege het feit dat je lesgeeft op een rk of pc school. Dat is nog niet zo’n eenvoudige onderneming, omdat we vrijwel geen methodes meer hebben die speciaal voor rk en pc scholen zijn geschreven. En dat is maar goed ook, omdat die kunnen leiden tot eenzijdigheid en vooringenomenheid. Maar juist om recht te doen aan de identiteit en aan de keuze van de ouders voor deze school, kan het heel goed zijn om op rk scholen voorbeelden van het katholieke culturele erfgoed te behandelen en op pc scholen de tradities en waarden in protestantse kring te verduidelijken. Er is literatuur waarin Bijbelse thema’s worden uitgewerkt; in de geschiedenis komt het ontstaan en de rol van kerken bijna vanzelfsprekend aan de orde; in de muziekgeschiedenis kennen we vele missen, klaagliederen, passies en religieuze lofzangen; in natuurwetenschappelijk onderzoek komen we tal van ethische vraagstukken tegen en in de economie gaat het bijvoorbeeld over rechtvaardige inkomensverdeling. Allemaal onderwerpen die je, als docent op een rk of pc school, vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek extra accent kunt geven.

Bonaventura en CVHO (de levensbeschouwelijke afdelingen van de AOb) hebben voor verschillende vakken materiaal bijeengebracht waarmee in klassen gewerkt kan worden om de katholieke of christelijke identiteit van de school te ondersteunen. Zij hebben dat gedaan in samenwerking met het Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs en SLO, specialisten in leerprocessen. Voor de tweede fase van havo en vwo gaat het om de vakken Nederlands, Geschiedenis, CKV (Kunst), Economie en ANW (Natuurkunde, Scheikunde, Biologie). Voor elk van die vakken zijn bij SLO kopieerbundels met lesbrieven verschenen met bronnen, opdrachten, antwoordvellen en achtergrondinformatie (voor de docent). Dit materiaal is door collega’s ontwikkeld en vrij te gebruiken in de lessen, maar kan ook dienen voor praktische opdrachten en aanzetten geven voor profielwerkstukken.

Ook voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld dat een bijdrage levert aan waardegericht en levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs. Dit materiaal is ook bij SLO uitgegeven en heeft de vorm van computergestuurde webquests. Het is gemaakt voor de verschillende leergebieden: Mens en maatschappij, Kunst en cultuur en Mens en natuur. Daarnaast is nog het overkoepelend thema ‘Duurzaamheid’ in verschillende webquests uitgewerkt. Allemaal materiaal waarmee docenten in het rk of pc onderwijs zichzelf en de school kunnen profileren. De webquests zijn verkrijgbaar via AOb/Bonaventura en AOb/CVHO.